התרבות העממית

שם המחבר\ת: בז' קדר

הקובץ כולל מאמרים שנכתבו בידי מומחים להיסטוריה, ספרות, תולדות האמנות, מוסיקולוגיה ועוד. לפנינו אפוא מגוון של היבטים ושיטות. מחקר התרבות העממית ניצב בפני קשיים רבים. ראשית, תרבות זו נתפסת בדרך כלל כתרבותן של השכבות הנמוכות, המדוכאות, הלא-מלומדות. ואולם במקרים רבים מאוד אין בידינו עדויות ישירות על תרבותן של שכבות אלה בעבר, ולכן עלינו ללמוד על כך מתוך עדויות שמקורן בבני העילית השלטת. שנית, קיימת השפעה הדדית בין התרבות העממית לתרבות הגבוהה, וקשה לבודד מאפיינים עממיים מובהקים. שלישית, קשה לדעת אם התרבות העממית המוכרת לנו היתה עממית בפועל, או שמא אינה אלא תרבות שהשכבות הגבוהות ניסו לעצב. רביעית, אין בהכרח חפיפה בין תרבות עממית לשכבות נמוכות, וייתכן שהתרבות העממית משוקעת בכל שכבות החברה. חרף קשיים אלה, העוברים כחוט השני לאורך הקובץ שלפנינו, גברה ההתעניינות בנושא, מהיבטים שונים ומגוונים. בקובץ נדונים צדדיו העקרוניים של הנושא ; קשרי הגומלין בין העממי לשאינו עממי ; מעמדה של הדרשה כמשקפת תכנים עממיים וכמתווכת תכנים 'גבוהים' עבור השכבות הנמוכות ; ובעיית יצירתם המכוונת של נוהגים, טקסטים וטקסטים שנועדו לשמש את הקהל הרחב. מאמרי הקובץ נבדלים זה מזה בפרקי הזמן שהם מטפלים בהם: אחדים סוקרים תקופה ארוכה, בעוד אחרים מתמקדים בפרקי זמן קצר. אחדים מציעים סינתיזה על סמך מקורות ידועים, ואחרים מציגים מקורות חדשים, השופכים אור על נושאים שטרם נודעו.עוד ב